Privacy statement
Het Tata Steel Orkest is het bedrijfsorkest van Tata Steel in IJmuiden. In het kader van onze activiteiten verkrijgen, verwerken, beheren en benutten wij persoonsgegevens van onze muzikanten. In deze privacyverklaring beschrijven we hoe wij met deze gegevens omgaan.

Contactgegevens
Tata Steel Orkest
Postbus 10.000
1970 CA IJmuiden
www.tatasteelorkest.nl

Persoonsgegevens
Wij verkrijgen persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail of telefoon.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken.

 • Naam, adres, en woonplaats (NAW) gegevens
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • geslacht
 • geboortedatum
 • eventuele muziekdiploma’s en instelleningen waar muziekles gevolgd is of wordt
 • instrument dat bespeeld wordt
 • lidmaatschapsdata
 • relatie tot Tata Steel (medewerker, familielid van medewerker of overig)

Bij minderjarige muzikanten worden ook de NAW- en contactgegevens van ouder of voogd verwerkt.

Ook kan gedacht worden aan informatie ten aanzien van allergieën en diëten in verband met lunches en diners die door het Tata Steel Orkest worden georganiseerd. Wij gaan hier uiteraard zorgvuldig mee om. Gelijktijdig raden we alle betrokkenen aan zich bewust te zijn van het feit dat met het deelnemen aan het Tata Steel Orkest u toestemming verleent voor het verwerken van de door u verstrekte persoonsgegeven. Als u van mening bent dat deze persoonsgegevens niet mogen worden verzameld, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier of via de bovenstaande vermelde gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens primair in het kader van onze doelstelling: het uitvoeren van concerten en de daarvoor benodigde voorbereidingen in de vorm van repetities en daaraan gerelateerde activiteiten:

 • algemeen ledenbestand
 • ledenbestand per formatie
 • inschrijfformulier
 • bestand uitgeleende instrumenten
 • bestand uitgeleende kleding
 • informatie verstrekking via
  • ledenberichten
  • nieuwsbrieven
  • whatsapp
  • mail

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden verwijderd na het eerste verzoek daartoe door de belanghebbende. Ten behoeve van de orkest geschiedenis en het kunnen bepalen van de (totale) lidmaatschapstijd voor jubilea bewaren wij naamgegevens, geboortedatum, geslacht en lidmaatschap data na beëindiging van het lidmaatschap.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Tata Steel Orkest. Voor zover hier relevant, heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in principe binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.